4.2. Các trạng thái đơn và ý nghĩa

[1] Đơn mới: thể hiện đơn hàng mới được tạo và cần được xác nhận. Ở trạng thái đơn này, sản phẩm trong đơn sẽ chưa được xuất đi và bạn có thể chỉnh sửa hoặc hủy đơn hàng.

Điều kiện:

❏ Có thông tin khách hàng

❏ Chọn sản phẩm. (Ở trạng thái đơn mới, bạn vẫn có thể tạo đơn mà không cần đủ số lượng sản phẩm trong kho. Bạn có thể tạo đơn trước rồi thông báo bộ phận nhập hàng nhập thêm hàng)

Lưu ý: Ở trạng thái “Đơn mới”, sản phẩm chưa được xuất kho nên số lượng không bị ảnh hương. Ở trạng thái này bạn cũng không thể thêm thanh toán.

[2] Xác nhận đơn và chờ giao hàng: thể hiện đơn hàng đã xác nhận đầy đủ thông tin, xuất hàng và chờ giao hàng. Ở trạng thái này bạn vẫn có thể chỉnh sửa hoặc hủy đơn hàng.

Điều kiện:

❏ Nhập thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại)

❏ Nhập thông tin người nhận (tên, địa chỉ, số điện thoại)

❏ Có đủ số lượng sản phẩm trong kho để xuất hàng

Lưu ý: Bạn có thể thêm thanh toán từ sau bước “Xác nhận đơn”. Đơn sau khi xác nhận sẽ có thông báo sang bộ phận giao hàng (ở phần 4.3 Quản lý giao hàng)

[3] Đang giao hàng:​thể​ hiện đơn hàng đang được giao

Lưu ý: Bạn không thể “sửa” hay “Hủy đơn” khi đơn kể từ sau trạng thái “Đang giao hàng

[4] Khách đã nhận: Thể hiện khách đã nhận hàng thành công

[5] Hoàn đơn:​Trong​ trường hợp khách muốn trả lại hàng, bạn chọn hoàn đơn. Sản phẩm trong đơn hàng sẽ được nhập lại vào kho sau trạng thái này.

[6] Đã hoàn đơn:​Đã nhận được hàng khách trả lại.

[7] Hủy đơn: khi hủy đơn hàng, sản phẩm trong đơn hàng sẽ được nhập lại vào kho, nếu đơn hàng chứa thanh toán, bạn phải tiến hành “Hủy thanh toán” để tránh sai số thống kê doanh thu.