5.1. Quản lý danh mục

Danh mục chứa các sản phẩm, bạn hãy nhóm các sản phẩm cùng loại vào 1 danh mục để dễ dàng theo dõi và quản lý.

Thêm mới danh mục: Sản​ phẩm →​ Quản lý danh mục →​ thêm​ danh mục →​ Đặt​ tên và mô tả cho danh mục