5.2. Thêm và quản lý sản phẩm

Muốn tạo sản phẩm mới bạn cần điền đầy đủ các thông tin:

❏ Danh mục

❏ Tên sản phẩm

❏ Hình ảnh

❏ Mã sản phẩm (nêu không điền thì hệ thống sẽ tự động tạo)

❏ Giá nhập

❏ Giá bán

❏ Số lượng nhập lần đầu (các lần nhập sau bạn sẽ vào mục “Nhập​ hàng” để​ nhập thêm).

[1] Thêm sản phẩm không có thuộc tính

Sản phẩm → ​Quản lý sản phẩm → thêm​ sản phẩm:

Bước 1: Chọn danh mục cho sản phẩm (Click “thêm mới” nếu bạn chưa có danh mục)

Bước 2: Nhập các trường: “Tênsản phẩm, Mã sản phẩm, Giá nhập, Đơn giá bán, Số lượng”

Bước 3: Thêm ảnh đại diện cho sản phẩm

Bước 4: Nếu sản phẩm có nhiều ảnh, bạn có thể thêm nhiều ảnh ở bước này

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin và “Xác nhận”

[2] Sản phẩm có chứa thuộc tính

Sản phẩm → ​Quản lý sản phẩm → thêm​ sản phẩm:

Bước 1: Chọn danh mục cho sản phẩm

Bước 2: Nhập trường: “Tên​ sản phẩm”

Bước 3: Thêm ảnh đại diện cho sản phẩm

Bước 4: Chọn thuộc tính cho sản phẩm, nếu chưa có thuộc tính, bạn có thể click vào

“thêm mới” và tạo 1 trường thuộc tính hoặc vào “Quảnlý thuộc tính” để nhập trước các trường thuộc tính hay sử dụng như size, màu sắc,...

Bước 5: Thêm mẫu mã cho sản phẩm bằng cách chọn “Thêmsản phẩm”, sản phẩm có bao nhiêu mẫu mã, bạn chọn thêm mới từng đó mẫu mã.

Bước 6: Bạn​ nhập đầy đủ các trường: “Ảnh,Mã sản phẩm, chọn giá trị thuộc tính, số lượng, giá nhập, đơn giá bán”.

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận.

Chú ý:

❏ Nếu bạn không nhập mã sản phẩm, hệ thống sẽ tự động tạo 1 mã cho sản phẩm

❏ Số lượng tổng của sản phẩm chính là tổng số lượng của sản sẩm đó ban đầu có trong các kho hàng.

❏ Nếu xóa sản phẩm có số thứ tự n thì sản phẩm tiếp theo sau khi thêm vào sẽ có số thứ tự là n+1 chứ không phải thứ n thay thế sản phẩm n đã xóa.

❏ Sau khi tạo xong sản phẩm bạn cũng có thể chỉnh sửa lạicác thông tin của sản phẩm đó nhưng không​ thể chỉnh sửa số lượng (muốn sửa số lượng bạn phải tạo phiếu nhập/xuất hàng)