5.3. Quản lý thuộc tính

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa, xoas thuộc tính tại mục “Quản lý thuộc tính”

Lưu ý:​

- Khi tạo thêm các giá trị của thuộc tính, giữa các giá trị cách nhau bởi dấu Enter

- Bạn chỉ có thể xóa các Thuộc tính nếu các thuộc tính này không có sản phẩm sử dụng đính kèm thuộc tính này.