5.4. Quản lý nhập kho/xuất kho

Để quản lí số lượng hàng hóa và mục Sản phẩm → ​Quản lý nhập kho

Bước 1: Chọn sản phẩm cần nhập thêm

Bước 2: Điền​ số lượng nhập thêm và giá nhập mới (nếu có), bạn có thể chỉnh sửa đơn giá bán mới của sản phẩm nhập thêm tại trang chi tiết của sản phẩm đó.

Bước 3: Xác nhận

Lưu ý: Phiếu​ nhập sau khi được tạo sẽ không thể thay đổi bất cứ thông tin gì. Vì thế nếu có sai bất kỳ thông tin gì ở phiếu nhập bạn phải hủy phiếu nhập đó để tạo mới.

Tương tự như phần nhập kho, phiếu xuất kho sau khi được tạo sẽ không thể chỉnh sửa hay thay đổi.