5.5. Quản lý khuyến mãi

Để quản lí các sản phẩm, chiến dịch khuyến mãi, bạn truy cập vào Tab Sản phẩm → ​Quản lý Khuyến mãi

Bước 1: Đặt tên chiến dịch khuyến mãi

Bước 2: Chọn mức giảm giá

Bước 3: Chọn​ thời gian diễn ra khuyến mãi. Bạn có thể chọn thời gian hoặc chọn

đến khi nào hết sản phẩm đó thì thôi.

Bước 4: Chọn các sản phẩm khuyến mãi

Bước 5: Xác nhận

Lưu ý: Bạn​ có thể sửa các thông tin trong chương trình khuyến mãi đã cài đặt, hoặc dừng chạy chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên những sản phẩm khuyến mãi trong đơn hàng đã tạo trước đó sẽ không thay đổi. (Ví dụ: Bạn cài đặt áo phông cổ tim khuyến mãi 50%, sau đó sửa thành 70%, thì những đơn hàng đã tạo trước thời gian sửa khuyến mãi sẽ giữ nguyên mức giảm giá là 50%.